Privacy Statement

Uw privacy
Expoints B.V. vindt uw privacy erg belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de toepasselijke privacyregelgeving. Hoe wij dat doen kunt u lezen in deze privacyverklaring. Wij informeren u hiermee bovendien over uw rechten. Intern houdt de Functionaris Gegevensbescherming toezicht op de wijze waarop we omgaan met uw persoonsgegevens en daarmee op de correcte toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). U kan onze functionaris bereiken via privacy@expoints.nl.

Expoints B.V. is ISO 9001 (Kwaliteitsmanagement), 27001 (Informatiemanagement) en NEN 7510 (Informatiebeveiliging in de zorg) gecertificeerd. We zijn dus kritisch op de kwaliteit van onze eigen processen, die geheel in lijn met de genoemde normen zijn ingericht. Middels externe audits laten we dit bovendien periodiek controleren.

Wij raden u aan om onze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen. Weet bovendien dat we het recht hebben om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te herzien. Wij adviseren u dan ook deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om er zeker van te zijn dat u de laatste versie heeft. Wanneer wij ingrijpende wijzigingen aanbrengen in onze privacyverklaring informeren wij u hierover via onze website. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 maart 2022.

Voor wie geldt deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring geldt voor alle Opdrachtgevers van Expoints B.V. en diens Relaties.

Onze contactgegevens
Expoints B.V.
Hondsruglaan 91
5628 DB Eindhoven
KvK-nummer 51791307
contact@expoints.nl

Functionaris Gegevensbescherming: privacy@expoints.nl

Email of link ontvangen?
Wij hebben u mogelijk, op verzoek van één van onze Opdrachtgevers, een e-mail of link gestuurd.

Wat is het doel van deze e-mail?
Met deze e-mail nodigen wij u uit om feedback te geven over uw ervaringen met onze Opdrachtgever. U geeft deze feedback door op de link (in de e-mail) te klikken. Vervolgens opent een pagina waarop u, met de beantwoording van een aantal open en gesloten vragen, uw ervaringen kunt delen.

Wat doen we met uw feedback?
Uw antwoorden verwerken wij geautomatiseerd, waarna we ze doorgeven aan onze Opdrachtgever. Als u wilt dat er contact met u wordt opgenomen dan kunt u dat, in de meeste gevallen, aangeven middels het aanklikken van een contactbutton. Het is echter ook mogelijk dat onze Opdrachtgever naar aanleiding van uw feedback zelf het initiatief neemt tot contact met u.

Kunt u veilig reageren op de e-mail?
We vragen u nooit om financiële gegevens, wachtwoorden of codes. We leggen u enkel een aantal vragen voor over uw ervaringen met onze Opdrachtgever. Dus ja, u kunt veilig op deze e-mail reageren. We dragen er bovendien, conform de geldende wet- en regelgeving, zorg voor dat uw feedback enkel en alleen beschikbaar wordt gesteld aan onze Opdrachtgever. Nooit wordt, zonder uw expliciete toestemming, uw feedback aangewend voor commerciële doeleinden vanuit derden.

Hoe kunt u zich afmelden?
Indien u door onze Opdrachtgever niet meer wilt worden uitgenodigd om feedback te geven, dan kunt u dit eenvoudig kenbaar maken. Klik onderaan de e-mail op de link om u af te melden. Hiermee meldt u zich af voor alle verdere uitnodigingen. U kunt er ook voor kiezen om gewoon niet op de uitnodiging te reageren. In dat geval krijgt u (meestal) enige tijd later wel nog een herinneringsverzoek.

Problemen met invullen?
Ondervindt u problemen bij het geven van feedback via uw PC, Laptop, tablet of smartphone? Wij helpen u graag! U kunt tijdens werkdagen van 9 uur tot 18 uur bellen met 085-8772406, of een e-mail sturen naar service@expoints.nl.

Verwerking van uw persoonsgegevens
De verstrekking van uw persoonsgegevens aan ons berust niet op een wettelijke plicht. Met andere woorden, u bent niet wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens met ons te delen.

Als Expoints zijn wij enkel Verwerker van uw persoonsgegevens, niet de eigenaar. Wij verwerken enkel uw gegevens indien wij daartoe een uitdrukkelijke opdracht hebben ontvangen van een Verwerkersverantwoordelijke, bijvoorbeeld een organisatie of bedrijf waar u producten of diensten afneemt. Wij voeren vervolgens sec die werkzaamheden uit, die van ons worden gevraagd door de Verwerkersverantwoordelijke. Wilt u aanvullend hierop bijvoorbeeld gegevens inzien, laten wijzigingen, of verwijderen (hetgeen uiteraard uw recht is) dan kunnen wij hier enkel uitvoering aan geven indien dit verzoek bij ons wordt neergelegd, of een verzoek vanuit ons daartoe wordt geaccordeerd, door de betreffende Verwerkersverantwoordelijke. Dit geheel conform de geldende wet- en regelgeving inzake Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

We verwerken uw persoonsgegevens:

In verband met diensten
Wanneer u een overeenkomst aangaat met onze Opdrachtgever, te weten een partij waarmee Expoints B.V. een overeenkomst heeft gesloten voor het versturen van feedbackverzoeken, dan geeft u toestemming aan deze Opdrachtgever om persoonsgegevens aan ons als Derde te verstrekken. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt om onze dienst(en) ten behoeve van onze Opdrachtgever uit te kunnen voeren. Wij versturen namens Opdrachtgevers feedbackverzoeken, teneinde onze Opdrachtgevers in staat te stellen de eigen dienstverlening te verbeteren. De gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde servers van Expoints B.V. (en technisch partner DataLeaf B.V.), die van onze Opdrachtgever, of die van een derde partij. Wij combineren deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover wij mogelijk beschikken.

 

Ten behoeve van communicatie
Wanneer u een e-mail, bericht, document of afbeelding naar ons stuurt, is het mogelijk dat we deze bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te beantwoorden en/of uw verzoeken (beter) te verwerken. Wij combineren deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover wij mogelijk beschikken. Deze gegevens worden in geen enkel geval gedeeld met derden zonder expliciete toestemming.

 

Vanwege gebruik van onze website
Onze website maakt gebruik van cookies (kleine tekstbestandjes die op uw toestel/computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De gebruikte cookies bevatten veelal analytische informatie met betrekking tot het bezoek.Indien u ons uw NAW-gegevens, telefoonnummer en/of e-mailgegevens via e-mail, social media of (chat)berichten op onze website verstrekt, gebruiken wij, of onze Opdrachtgever, deze mogelijk om contact met u op te nemen.

 

Duur van opslag
Wanneer wij persoonsgegevens van u opslaan, dan doen we dat gedurende maximaal 12 maanden, gerekend vanaf het moment dat we de gegevens hebben ontvangen. Tenzij u uitdrukkelijk heeft aangegeven deel uit te willen maken van een klantpanel en wij u in die context bevragen. In dat geval gelden afwijkende, langere bewaartermijnen.

Derden
Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij u hier expliciet toestemming toe heeft gegeven. Ook verkopen wij uw gegevens niet aan derden. Wel kan het zo zijn dat wij derden inschakelen die onder ons toezicht en verantwoordelijkheid bepaalde persoonsgegevens verwerken. Met deze derden sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Deze derden mogen de persoonsgegevens dan op geen enkele andere manier verwerken dan waartoe wij opdracht hebben gegeven.

Uw rechten
Graag wijzen we u op uw onderstaande rechten:

Mogelijkheid tot het stellen van vragen
Bij vragen over onze privacyverklaring, of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen per e-mail of post.

Recht op inzage en correctie
U heeft altijd het recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Op uw verzoek ontvangt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt. Bij onjuistheden in de persoonsgegevens die wij van u verwerken, heeft u het recht deze te laten corrigeren. Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens onvolledig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt, kunt u ze volledig laten maken door ons een verklaring daartoe te verstrekken.

Recht op vergetelheid
U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten verwijderen door ons. Op uw verzoek voldoen wij zo snel als mogelijk.

Recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
In plaats van verwijdering van uw persoonsgegevens, heeft u ook het recht om ons te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dat wil zeggen dat wij de persoonsgegevens gedurende de periode van beperking niet of slechts gedeeltelijk gebruiken. U heeft dit recht op beperking wanneer:

  • U de juistheid van de persoonsgegevens die wij verwerken betwist en wij die juistheid aan het controleren zijn;
  • De verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is, maar u niet wilt dat de persoonsgegevens worden gewist door ons;
  • Wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze wél nodig heeft in het kader van een rechtsvordering;
  • U bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en er onderzoek wordt gedaan naar de vraag of onze belangen bij de verwerking zwaarder wegen dan uw belangen bij bezwaar.

Wanneer er sprake is van beperking van verwerking, verwerken wij enkel die persoonsgegevens waarvoor wij uw toestemming hebben, of welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor een rechtsvordering. Ook wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de rechten van andere personen of om andere gewichtige redenen beperken we de verwerking niet. Als de beperking wordt opgeheven, informeren wij u daarover.

Recht op overdraagbaarheid
Het kan zijn dat u uw persoonsgegevens die wij verwerken wenst over te dragen aan een andere partij. Op uw verzoek verlenen we daartoe medewerking. In dat geval kunt u ervoor kiezen om de gegevens aan u over te dragen of rechtstreeks aan die andere partij.

Recht van bezwaar
U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Bij een bezwaar staken wij de verwerking, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben om uw persoonsgegevens te blijven verwerken en die gronden zwaarder wegen dat uw belangen. Ook in het kader van een rechtsvordering kunnen wij een grond hebben om de verwerking niet te staken.

Intrekken toestemming voor gegevensverwerking
U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, in te trekken. Op uw verzoek stoppen wij dan met de verwerking van uw persoonsgegevens. Let op: de intrekking van de toestemming heeft echter geen terugwerkende kracht.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of die u op een andere manier aanmerkelijk treft.

Klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Indien u een klacht heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken kunt u zich natuurlijk tot ons wenden. Wij proberen er dan samen met u uit te komen. U heeft echter ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl) kunt u lezen hoe u dit moet doen.

We hebben deze privacyverklaring met dezelfde zorgvuldigheid samengesteld zoals wij ook met uw persoonsgegevens omgaan. Mocht er toch nog iets niet helemaal duidelijk zijn of heeft u vragen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Vragen, of wilt u gebruik maken van bovenstaande rechten?
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, stuur dan een e-mail naar contact@expoints.nl. Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op.

Als wij verwerker zijn van uw gegevens sturen wij uw verzoek door naar de betreffende verwerkingsverantwoordelijke omdat deze verantwoordelijk is voor het verwerken van uw verzoek met betrekking tot uw rechten.

Met vriendelijke groet,

Expoints B.V.

Hondsruglaan 91 | 5628 DB Eindhoven | +31 (0)85 87 72 406